สำนักงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ และองค์กรเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมกลุ่มขาติพันธุ์กะเหรี่ยง Pgaz K’nyauz lu av laj ภายใต้โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี