วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกองทุนฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมผึ้งหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊