วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ร่วมกับทีมปฏิบัติการระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่สุ่มทวนสอบประเมินติดตามและลงพื้นที่สุ่มตรวจครัวเรือนในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ ที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ครั้งที่ 1