9 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันต่อต้านการทุจริตสากล” (International Anti-Corruption Day) ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 มีประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญา ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม พ.ศ. 2546
วันต่อต้านการทุจริตสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐบาล เป็นตัวถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังทำลายรากฐานของประชาธิปไตย และสร้างความตระหนักในบทบาทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในการต่อสู้และป้องกัน