วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการโครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่ตำบลแม่กื๊ ทั้ง 5 หมู่บ้าน ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ตำบลแม่กิ๊