ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ถึง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบวชป่าในพื้นที่ทั้ง 5 หมู่บ้านตำบลแม่กิ๊ ตามโครงการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและการจัดการไฟป่า เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลแม่กิ๊ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม