องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ ได้ลงพื้นที่ติดตาม และสำรวจการดำเนินโครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลแม่กิ๊ หมู่ที่ 1 – 5 โดยในการดำเนนโครงการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี