วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมายังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการระยะที่ 1 ของโครงการปลูกจิตสำนักและการจัดการไฟป่า เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนสะท้อนมุมมอง และข้อคิดเห็นของชุมชน ผู้นำชุมชน ต่อผลลัพธ์ที่ชุมชนได้รับจากโครงการแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการร่วมกับพื้นที่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ฯ พื้นที่บวชป่าบ้านพะโทวิถีชีวิตและความเชื่อของชุมชน ระบบนิเวศน์ชุมชน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน