กิจกรรม “MOI Waste Bank Week” มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ และกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขัดแยกขยะตำบลแม่กิ๊
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมให้ อปท.มีระบบจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท.นำแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่
3. เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรี”ซเคิล ไปจำหน่าย เพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน
4. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ อปท.กำหนดระบบสวัสดิการชุมชนร่วมกับสมาชิกธนาคารขยะตำบลแม่กิ๊